OmgevingElk bouwproject is van invloed op de omgeving. Helemaal wanneer in de stad wordt gebouwd moet goed onderzocht worden welke gevolgen dit voor de omgeving heeft. Veroorzaakt de aanleg van de kelder geen onacceptabel schade-risicoprofiel voor het naastgelegen pand? Blijft de persleiding functioneren als daarnaast wordt opgehoogd? Zijn de trillingen door het heien van palen of inbrengen van damwanden acceptabel? Hoe lang mag de grondwaterstand worden verlaagd om de omgeving niet nadelig te bëinvloeden?

CRUX wordt door alle verzekeraars erkend als gekwalificeerde partij voor het uitvoeren van omgevingsbeïnvloeding risicoanalyses ter verkrijging van de CAR verzekering. Het laten uitvoeren van een risicoanalyse omgevingsbeïnvloeding door CRUX kan resulteren in verbeterde verzekeringsvoorwaarden (premie; eigen risico) en reduceert ook de risico´s die de ontwikkelaar van het project loopt, met name ten aanzien de vaak aanzienlijke kosten van een eventuele vertraging van de bouw.

Een risicoanalyse omgevingsbeïnvloeding kan daarnaast een belangrijke politieke rol spelen om richting betrokken partijen en met name eigenaren van belendingen aan te geven dat de ontwikkelaar/aannemer op serieuze en grondige wijze de risico's door een externe- en onafhankelijke, hoog gekwalificeerde partij heeft laten beschouwen

Met de nieuwe aanbestedingsvormen zoals D&C, D&B, BVP en DBFM contracten speelt het doen van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) een steeds belangrijkere rol. Het uitvoeren van een risicoanalyse omgevingsbeïnvloeding en het opstellen van een goed monitorings- en beheersplan kunnen de score aanzienlijk verbeteren op punten als het beperken en beheersen van schade en overlast aan de omgeving.

CRUX beschikt over unieke expertise en ervaring om vragen op het gebied van omgevingsbeïnvloeding te beantwoorden. Binnen het werkveld omgevingsbeïnvloeding leveren wij de volgende diensten:

Belendingenonderzoek

Bij alle projecten wordt door CRUX kritisch bekeken of de aard van bouwwerkzaamheden aanleiding geeft om de nabije omgeving vooraf te onderzoeken.
De schadegevoeligheid van de belendende gebouwen kan worden bepaald aan de hand van een archiefonderzoek, visuele inspecties, bouwkundige opnamen, metingen en eventueel een funderingsonderzoek. Niet alleen panden maar bijvoorbeeld ook kunstwerken, kabels en leidingen, wegen, waterkeringen en/of trillingsgevoelige apparatuur worden onderzocht.

Geluidspredicties

Bouwwerkzaamheden zoals de realisatie van funderingen en bouwkuipen kan geluid(hinder) veroorzaken dat zich in een bepaald invloedgebied rondom de bouwlocatie uitstrekt.


Geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals woningen, zorginstellingen of woonboten, kunnen hinder van dit geluid ondervinden. Vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden eisen gesteld ten aanzien van het langtijd gemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van geluidsgevoelige objecten of terreinen. Daarnaast hebben diverse gemeenten een eigen ontheffingsbeleid waaraan getoetst kan worden indien niet voldaan wordt aan het Besluit bouwwerken leefomgeving.


CRUX brengt de geluidsniveaus vooraf in beeld door het uitvoeren van een geluidspredictie in een 3D geluidsmodel en toetst de geluidsniveaus aan het Besluit bouwwerken leefomgeving en/of het gemeentelijke ontheffingsbeleid. Waar nodig geeft CRUX advies ten aanzien van het beperken van geluidsniveaus om te voldoen aan de bestaande wet en regelgeving of voor het verkrijgen van een ontheffing.

Trillingspredicties

Het heien of trillen van palen en damwanden veroorzaakt trillingen in de bodem, die zich in een bepaald invloedsgebied rondom de bouwwerkzaamheden uitstrekken. Bestaande constructies die zich in dit invloedsgebied bevinden, ondergaan via de fundering deze trillingen en kunnen daardoor schade ondervinden.


CRUX brengt trillingen vooraf in beeld door het uitvoeren van trillingspredicties en toetst trillingen aan de in Nederland vigerende meet- en beoordelingsrichtlijn SBR-A voor schade aan gebouwen. Tevens kunnen trillingen worden getoetst aan SBR-B (hinder voor personen) en SBR-C (storing van apparatuur). Waar nodig stelt CRUX plannen op voor trillingsproeven om de trillingsinvloed op locatie in beeld te brengen.

Vervormingsanalyses

Grondvervormingen zijn de voornaamste bron van schaderisico's voor de omgeving. Bestaande constructies die zich in dit invloedsgebied bevinden, ondergaan via de fundering deze (verschil) vervormingen en kunnen daardoor schade ondervinden.
De grondvervormingen ten gevolge van bouwwerkzaamheden worden door CRUX onder andere berekend met het computerprogramma PLAXIS 2D en 3D. Met dit programma is het mogelijk de spannings- en vervormingstoestand en de stabiliteit van een grondmassief met een gecompliceerde geometrie te beschouwen.

Schadepredicties

Schadepredicties worden uitgevoerd om met de gevolgen van de omgevingsbeïnvloeding door bouwwerkzaamheden rekening te kunnen houden. De verkregen informatie vanuit het belendingen onderzoek en de vervormingsanalyses is hierin een belangrijk uitgangspunt.


De voorspellingen worden getoetst aan normen, richtlijnen en ontwerpaanbevelingen. Voor het toetsen van de kans op schade aan constructies heeft CRUX een eigen rekenmodel ontwikkeld op basis van het promotieonderzoek van Holger Netzel. Met behulp van deze ontwerptools wordt vanuit het perspectief van omgevingsbeïnvloeding een optimaal ontwerp opgesteld. Deze aanpak geeft de state-of-the-art in de ontwerppraktijk in het binnen- en buitenland weer en is door CRUX succesvol toegepast voor schadepredicties van belendingen bij klein- en grootschalige ondergrondse bouwprojecten in binnenstedelijke omgeving.

Monitoring

Daar waar vanuit de risicoanalyses risico's te verwachten zijn, is monitoring een cruciaal onderdeel. De monitoring registreert nauwlettend de ontwikkeling van de trillingen, vervormingen, geluidsniveaus en grondwaterstanden tijdens de uitvoering.


In de uitvoering werkt CRUX met deskundige partijen samen om gericht trillingen, verplaatsingen, grondwaterstanden en geluid te monitoren. Door op tijd te meten kan tijdens de bouw op tijd worden ingegrepen om schade aan en hinder in de omgeving te voorkomen.

Monitorings- en beheersplannen

Een monitoringsplan omvat de beschrijving van de noodzakelijke metingen van trillingen, verplaatsingen en grondwaterstanden tijdens de uitvoering. De omvang en specifcatie van monitoring, de meetfrequentie en de toetsingswaarden worden door CRUX bepaald aan de hand van risicoanalyses.


Tot het bereiken van de interventiewaarde wordt voldaan aan de verwachtingen voor de omgevingsbeïnvloeding en aan het schaderisicoprofiel uit de risicoanalyse. Als aan de hand van metingen onvoorziene afwijkingen worden geconstateerd, kan door een terugkoppeling van de monitoringsresultaten met de schadepredicties op tijd worden bepaald of het wel of niet noodzakelijk is om een (zettings- of trillingsreducerende) maatregel te treffen. Dergelijke beheersmaatregelen kunnen door CRUX vooraf worden opgenomen in een beheersplan, zodat bij een eventuele afwijking tijdens de uitvoering direct voor iedereen duidelijk is welke maatregelen ingezet kunnen worden om het proces bij te sturen.

Monitoringsbegeleiding

De begeleiding van de monitoring en deskundige interpretatie van de meetresultaten tijdens de uitvoering door CRUX is een belangrijke factor om in het geval van een plotselinge (doorgaande) vervormingstoename snel duidelijkheid te hebben over de oorzaak van mogelijke afwijkingen, de invloed op de uitkomst van de risicoanalyses en noodzaak tot het treffen van beheersmaatregelen.

Schadeonderzoek

Helaas treedt bij bouwprojecten nog wel eens schade op. In dat geval moet de oorzaak vaak door middel van een onafhankelijke analyse worden vastgesteld. CRUX beschikt over de know-how, expertise en ervaring om gedegen kwalitatieve en/of rekenkundige analyses uit te voeren naar het causaal verband tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de opgetreden schade. Deze werkzaamheden zijn door CRUX veelvuldig voor verzekeraars en juridische partijen (advocaten, rechtbanken) uitgevoerd.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Valley

Sluishuis

Albert Cuyp Parkeergarage

Crossroads

Site by Alsjeblaft!