GeotechniekGeotechniek is de verzamelnaam voor grondmechanica en funderingstechniek en volgens Van Dale "de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van grond en rots ten behoeve van het ontwerpen en tot stand brengen van grondwerken en kunstwerken".

Binnen het werkveld geotechniek wordt door CRUX onderzocht wat de eigenschappen van de grond zijn, wat het gedrag van de grond is en welke constructies geschikt zijn om op of in de grond te plaatsen. In het ontwerp van (grond)constructies wordt de zetting en stabiliteit van de grond onderzocht en gaat voor het bepalen van de draagvermogen veel aandacht uit naar het type en afmeting van de fundering. De eigenschappen van de grond worden vooraf middels veld- en laboratoriumonderzoek vastgesteld.

Deze geotechnische adviezen worden door CRUX toegepast voor de bouw van bruggen, tunnels, sluizen, aquaducten, viaducten, hoogbouw, utiliteitsbouw, lokale- provinciale- en rijkswegen, dijken, windmolens, off-shore constructies, kademuren, et cetera.


Grondonderzoek

De ene klei is de andere niet. Zonder gedegen inzicht in de grondopbouw is geen volwaardig ontwerp mogelijk. Elk project begint met het vaststellen, karakteriseren en schematiseren van de ondergrond. Een combinatie van geologische en technische kennis maakt het mogelijk de risico's van de ondergrond in binnen- en buitenland goed in te schatten. CRUX beschikt in ruime mate over ingenieursgeologische kennis. Het doelmatig opzetten, begeleiden en interpreteren van geotechnisch grondonderzoek behoort daarom ook tot onze expertise van CRUX. Het grondonderzoek voert CRUX uit in samenwerking met specialistische en ervaren partnerbedrijven.

(gewapende) grondconstructies

Grond vervormt. Met name wanneer bij het bouwrijp maken of de aanleg van een dijk of weg grond wordt aangebracht of verwijderd. In de doorgaans slappe Nederlandse ondergrond zijn de zetting en stabiliteit van de grondconstructie bepalende factoren voor het ontwerp. Door het gebruik van de meest up-to-date reken- en uitvoeringsmethoden wordt door CRUX het meest economische, optimale ontwerp voor een project geadviseerd.

Alle typen funderingen

Geen constructie zonder een goede fundering. CRUX heeft ruime ervaring met zowel funderingen op staal als paalfunderingen. Bij het bepalen van het juiste type paalfundering wordt niet alleen de draagkracht beschouwd maar wordt tevens het type paalfundering op de lokaal aanwezige grondgesteldheid afgestemd.

Funderingsadviezen worden door ons geleverd voor onder andere: bruggen, viaducten, tunnels, hoogbouw, utiliteits- en woningbouw.

Ook het ontwerp van een funderingsondervanging door middel van bodeminjectie en funderingsherstel behoort tot het specifieke expertiseveld van CRUX (zie werkveld 'grondverbetering').

Bouwkuipen

Ruimte wordt steeds schaarser. Daarom worden vooral in stedelijk gebied steeds meer functies ondergronds gebracht (opslag, infrastructuur, parkeergarages, et cetera). Dit vraagt om bouwputten vlak, naast of zelfs onder bestaande bebouwing en/of infrastructuur. CRUX is in staat het volledig ontwerp van dergelijke bouwputten te verzorgen. Onze meerwaarde ligt daarbij in de kennis en ervaring op het gebied van omgevingsbeïnvloeding en schadepreventie.

Boortunnels en sleufloze technieken

Het boren en persen van tunnels wordt in Nederland steeds vaker toegepast. Deze techniek is vanaf het eind van de vorige eeuw in opkomst. De adviseurs van CRUX zijn vanaf de introductie van deze nieuwe technieken betrokken bij de uitvoering van projecten en de kennisontwikkeling hiervan op het gebied van ondergronds bouwen.

State-of-the-art dijktoetsing

Als één van de eerste adviesbureaus in Nederland past CRUX state of the art CSSM en SHANSEP (POV-M) toe voor het onderzoek en ontwerp van dijken. Daarnaast biedt CRUX integrale ondersteuning voor het ontwerpproces, de uitvoering van de milieuonderzoeken en het inventariseren van de kans op schade en deze zo goed mogelijk te beperken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze 'State of the art dijken' special.

Zettingsarme of -vrije systemen

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze 'Paalmatrassen' special.

Dynamica en aardbevingen

Met de erkenning van de aardbevingsproblematiek in het noorden van Groningen en de daaropvolgende technische vraagstelling omtrent het bouwkundig versterken, heeft CRUX zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de experts op het gebied van geïnduceerde aardbevingen en de geotechnische risico's die hierbij meespelen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze 'Aardbevingen' special.

Heipredicties

Heipredicties worden uitgevoerd om het heigedrag te voorspellen, te weten de te verwachten kalenders en de trek- en drukspanningen in de paal. Daarmee kunnen onverwachte problemen tijdens de uitvoering worden voorkomen zoals het niet op diepte krijgen en/of paalbreuk. Met name bij kritische palenplannen (kleine stramienafstanden, hoge verdichtingsgraden) in combinatie met kritische bodemomstandigheden (zandlagen met een vaste pakking) kunnen vooraf aan de uitvoering heirisico's onderkend worden. Aan de hand daarvan kunnen efficiënt beheersmaatregelen worden bepaald zoals keuze materieel, aanpassen palenplan, voorboren kritische lagen. CRUX kan adviseren om deze uitvoeringsrisico's te onderkennen en de potentiele faalkosten op die manier te minimaliseren ofwel te voorkomen. Op basis van sonderingen en palenplan kunnen we de risico's voor het project in kaart brengen, dit kan met een quick-scan of een uitgebreid heiadvies. Keuze hiervoor is afhankelijk van de projectfase en het risicoprofiel. Aanvullend hierop kan CRUX ook (hei)trillings- en geluidspredicties uitvoeren en het volledige risicoprofiel van uw palenplan in kaart brengen.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Amstelcampus

Dijkversterking Texel

Dreefcomplex

Rode Loper

Site by Alsjeblaft!