BodemSinds eind 2013 heeft CRUX haar advieswerkzaamheden uitgebreid met de discipline Bodem. Onze adviseurs kunnen u bijstaan op het gebied van milieukundige aspecten ten aanzien van werkzaamheden in en met de bodem.

Onze begeleiding en advisering strekt zich uit van de initiatieffase tot de uiteindelijke realisatie van een project. Door tijdig rekening te houden met milieuhygiënische bodemaspecten binnen een project, kunnen (on)mogelijkheden en risico's (organisatorisch, technisch en financieel), vroegtijdig inzichtelijk worden gemaakt. Door het inpassen van het juiste onderzoek en advies op het goede moment, zorgen wij ervoor dat onnodige werkzaamheden en stagnatie in de uitvoeringsfase worden voorkomen.

CRUX Bodem kan u van dienst zijn bij de volgende adviezen en onderzoeken:

Advies:

 • Interpretatie bestaande onderzoeksgegevens: voldoen de uitgevoerde onderzoeken aan de vigerende wet- en regelgeving én aan het beoogde doel van de opdrachtgever?
 • Zijn onderzoeksresultaten op de juiste wijze geïnterpreteerd en worden er onnodige vervolgstappen geadviseerd?
 • Adviseren over ontgraving en afzet/hergebruik vrijkomende grond.
 • Adviseren aangaande bodem gerelateerde besteksposten.
 • Opstellen Plan van Aanpak sanering.
 • Ontwerp V&G plan.
 • Verzorgen saneringsprocedure.
 • Adviseren ten aanzien van wijzigingen in de uitgangspunten of onvoorziene zaken tijdens uitvoering.

Onderzoek:

 • Bepalen milieuhygiënische kwaliteit (water)bodem en verharding (asfalt en funderingsmateriaal).
 • Vaststellen saneringsnoodzaak.
 • Bepalen hergebruiksmogelijkheden/toepasbaarheid grond en verhardingsmaterialen.
 • Bepalen veiligheidsklassen conform CROW400.

Toezicht:

 • Milieukundige begeleiding, processturing en verificatie conform BRL 6001.
 • Milieukundige directievoering.

Plannen van Aanpak (PvA)

Voorafgaand aan een beoogde ontwikkeling (nieuwbouw) of civieltechnische werkzaamheden (cunetten, graven grachten, bruggen etc.) wordt eerst een actualiserend onderzoek conform de ARVO uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. De onderzoeken sluiten aan op eerder uitgevoerd onderzoek uit het bestaande Raamsaneringsplan. Op basis van deze onderzoeken wordt voor de betreffende werkzaamheden een PvA opgesteld. In dit PvA staan de uit te voeren werkzaamheden omschreven alsmede de actuele milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse. Verder worden vrijkomende grondstromen omschreven. Na goedkeuring op het PvA kunnen de afvalstroomnummers worden aangevraagd voor de verschillende grondstromen. Het PvA geldt als leidraad voor de uit te voeren sanering of werkzaamheden in de grond.

Beoordelen werk- en veiligheidsplannen

Voorafgaand aan uit te voeren werkzaamheden worden bij de uitvoerende aannemer de werk/ veiligheidsplannen (V&G-plan) opgevraagd. Het V&G-plan wordt getoetst aan de gelden wet en regelgeving en gecontroleerd of in deze voldoende de werkzaamheden op de betreffende locatie worden omschreven.

Coördineren grondstromen

De Milieukundig begeleider (MKB) houd nauw contact met bijvoorbeeld de afdeling grondbank van de Gemeente Amsterdam. Op basis van de verkregen acceptatiebewijzen voor af te voeren grond worden bij de grondbank begeleidingsbrieven besteld bij de afvoerlocaties. De MKB is gemandateerd namens de Gemeente Amsterdam (in dit voorbeeld de opdrachtgever), voor het ondertekenen van de begeleidingsbonnen en geeft voorafgaand aan de afvoer door aan de diverse locaties wanneer en hoeveel er afgevoerd wordt. Bij grotere ontwikkelingen of een civiel technisch project als het garven grachten betekend dit dat er uiteindelijk tientallen afvalstroomnummers gebruikt worden en duizenden brieven moeten worden beheerd en geadministreerd. Per afvalstroomnummer wordt maximaal 2000 ton grond afgevoerd (gemiddeld 70 vrachten) Per vracht zijn 2 handtekeningen nodig.
Daarnaast is de MKB ook aanspreekpunt voor de stortlocaties voor als de grond te nat is of er te veel puin of hout en plastics in zitten. De MKB spreekt daarop de uitvoerende aannemer aan en gaat in overleg met de verschillende partijen hoe dit kan worden voorkomen en hoe verder te gaan zodat de werkzaamheden niet stil komen te liggen (wat dan ook zelden voorkomt).

Begeleiden saneringen MKB

Uitvoering van de werkzaamheden binnen het raamsaneringsplan vinden plaats onder begeleiding van een BRL6001 gecertificeerde MKB van CRUX. De werkzaamheden van de MKB kenmerken zich door de controle op de verschillende grondstromen, het bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden en het nemen van controlemonsters conform de BRL6001 van de achterblijvende grond of op het scheidingsvlak van sterk verontreinigde grond en de onderliggende schonere grond. Tevens is de MKB het eerste aanspreekpunt voor de toezichthouders en inspecteurs van de Omgevingsdienst (ODNKG).
Naast de grond gerelateerde zaken in de MKB ook verantwoordelijk voor het toezicht op bemalingssystemen en of de bemaling aan de door de Omgevingsdienst voorgeschreven maatwerkvoorschriften wordt voldaan. Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt door de MKB een (deel) evaluatieverslag geschreven en ingediend bij de Omgevingsdienst ter controle of alle werkzaamheden volgens de regels is uitgevoerd.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Kwakelhuis Alkmaar

Watergangen Amsterdam Oost

Herinrichting Kinkerstraat

Houthaven

Site by Alsjeblaft!