State of the Art Dijken

Als één van de eerste adviesbureaus in Nederland past CRUX Engineering "state of the art" geotechnische kennis toe voor het onderzoek en ontwerp van dijken. Daarnaast biedt CRUX integrale ondersteuning voor het ontwerpproces, de uitvoering van de milieuonderzoeken en het inventariseren van de kans op schade en deze zo goed mogelijk te beperken.

CRUX heeft uitgebreid de veiligheid van KIJK-dijk (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard), met name buitenwaartse en binnenwaartse macro-stabiliteit, beoordeeld op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen conform het WBI2017. Naast de traditionele technieken van dijkversterkingen als het toepassen van steunbermen heeft CRUX ook ervaring met innovatieve technieken als dijkvernageling en optimalisaties voor langsconstructies. Tevens is CRUX ruim twee jaar bezig met de ontwikkeling van het Probabilistisch Model Macro Stabiliteit (PMMS). De doelstelling van het PMMS is het beschikbaar maken van een praktisch bruikbare, snelle en nauwkeurige methode om een betrouwbaarheidsniveau of een faalkans van een waterkering te bepalen. Dit gebeurt door een combinatie van een aantal EEM model berekeningen (doorgaans PLAXIS) en het PMMS, waardoor minimale inspanning nodig is om een maximaal resultaat te behalen.

Het PMMS is een voortgezette ontwikkeling van het in het TR Kistdammen en Diepwanden beschreven probabilistisch model. Enkele uitzonderlijke mogelijkheden van het model zijn het in het betrouwbaarheidsniveau mee kunnen nemen van geometrische onzekerheden op basis van multivariate statistiek én dat onzekerheden in de schuifsterkte in het PMMS door middel van een FORM analyse van het Shansep model kunnen worden verdisconteerd. In de toekomst worden de hiervoor benodigde wiskundige procedures verder geoptimaliseerd.

Verder beschikt CRUX over de expertise om de juiste informatie te verzamelen en risico's in kaart te brengen, waarmee het ontwerpteam ondersteund en aangestuurd kan worden. De verzamelde informatie betreft archiefonderzoeken, visuele inspecties van de panden en het bepalen van de autonome zakkingssnelheid van de panden en de dijk op basis van satellietmetingen. Voor speciale cases kan met behulp van de detailgegevens een nadere rekenkundige analyse worden uitgevoerd. CRUX maakt hierbij gebruik van de expertise die het heeft opgebouwd bij het binnenstedelijke bouwen van bouwkuipen en tunnels. Hiermee kan voor individuele of meerdere panden het risico op schade worden bepaald, zodat eenduidig het risico op schade van een versterkingsoplossing kan worden onderbouwd. Met deze ervaring en kennis ontwikkelingen loopt CRUX voorop bij de geotechnische toetsing en ontwerp van waterkeringen in Nederland.

Een stochastisch ondergrondmodel beschrijft welke grondopbouw in een bepaalde strekking kan worden verwacht gezien de geologie en het beschikbare grondonderzoek. Voor iedere strekking worden scenario's van de ondergrondopbouw gemaakt, waaraan een kans van voorkomen wordt toegekend. Door te rekenen met scenario's en deze te visualiseren worden de onzekerheden in de ondergrond op een duidelijke wijze inzichtelijk.

CRUX heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) naar aanleiding van de komende tweede toetsronde van de regionale waterkeringen het bestaande ondergrondmodel voor hun beheersgebied geactualiseerd en uitgebreid. Hiervoor zijn door CRUX diverse tools ontwikkeld voor het relatief snel en eenduidig interpreteren van de sonderingen en het opstellen van de scenario's.

Zie ook de publicatie: Stochastisch ondergrondmodel voor regionale keringen, uit Land en Water nr. 11 -november 2018-.
Zie ook de publicatie: Probabilistische analyse van waarde bij dijkversterkingsproject, uit Land en Water nr. 5 -mei 2018-.
Zie ook de publicatie: Betrouwbaarheidsindex van een dijk op basis van één berekening', uit Land en Warer nr. 9 -september 2021-

← Terug naar home

Gerelateerde projecten

Dijkversterking KIJK

Dijkversterking Eiland van Dordrecht

Site by Alsjeblaft!