CRUX RisK SCAN

Elk bouwproject is van invloed op haar omgeving. Wanneer in een stedelijke setting wordt gebouwd, is aandacht voor- en onderzoek naar omgevingsbeïnvloeding van belang. Veroorzaakt de aanleg van een kelder schade aan het naastgelegen pand? Blijft de persleiding functioneren als daarnaast wordt opgehoogd? Zijn de trillingen door het heien van palen of trillen van damwanden niet te hoog voor een perceel of (productie-)proces? Hoeveel en hoelang mag de grondwaterstand worden verlaagd zonder verzakking van nabij gelegen panden?

CRUX RisK scan
Op basis van de CRUX RisK scan (risico's en -kansen) kunnen de bovenstaande vragen worden beantwoord en onderzoeken wij kwalitatief of de ondergrondse- en omgevingsrisico's in bijvoorbeeld een bouwplan voldoende zijn beschouwd.

De scan kan ingezet worden bij ontwikkeling en opstart van het bouwproces, maar tevens als tussentijds controle moment. Daarnaast kan het een belangrijke rol spelen als instrument om richting alle betrokken partijen duidelijk te maken dat uw als overheidsinstantie, opdrachtgever, architect of constructeur, projectontwikkelaar, ontwikkelende bouwer of bouwbedrijf / aannemer op serieuze en grondige wijze de risico's door een externe- en onafhankelijke, gekwalificeerde partij heeft laten beschouwen.

Afhankelijk van het bouwplan kunnen de volgende onderdelen in onze scan aan bod komen;

- Bodemopbouw en grondgesteldheid, grondwater
- Vervorming en stabiliteit (onder)grond
- Belendingen (omgevingsbeïnvloeding)
- Funderingen en/of kerende constructies
- Trillingen
- Bodemverontreiniging
- Optimalisatiekansen
- Risicoanalyse en -beheersing
- Bouwfasering / werkvolgorde

Voor gedetailleerde informatie zie de PDF.

← Terug naar home

Gerelateerde projecten

Conservatoriumhotel

Site by Alsjeblaft!