Crux
Watergang nabij Zuiderzeeweg

Watergangen Amsterdam Oost

De gemeente Amsterdam gaat in het kader van grootschalig onderhoud een groot deel van de watergangen in stadsdeel Oost baggeren.

De watergangen bevinden zich grotendeels in of rondom parken, volkstuincomplexen en/of sportvelden.

Voordat baggerwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, is onderzoek vereist. De afdeling bodem van CRUX is gevraagd een waterbodemonderzoek te verrichten ter plaatse van circa 60 watergangen.
Voorafgaand aan het feitelijk onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5717 verricht teneinde vast te stellen in hoeverre er sprake kan zijn van een verontreiniging als gevolg van (voormalige) bodembedreigend activiteiten. Dit onderzoek heeft zich met name gericht op archiefonderzoek en eerder verricht (water)bodemonderzoek. Tevens is een terreininspectie uitgevoerd waarbij is gelet op zaken zoals asbestverdachte beschoeiing en lozingspunten.

Geheel overwoekerde watergang volkstuin ‘Hof van Eden’

Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720 (verkennend onderzoek in waterbodem) en de NTA 5727 (asbest in waterbodem) en heeft zich gericht op het vaststellen van de milieukundige kwaliteit (inclusief PFAS) van de slibslaag en de vaste waterbodem hier direct onder. Tevens is per monsterpunt het waterniveau tov NAP bepaald, de hoogte van de waterkolom, slibdikte en grondslag vaste waterbodem. Aanvullend op de informatie verkregen bij de monsterpunten zijn per watergang 2 dwarsraaien uitgezet om de slibdiktes en hoogte van de waterkolom te bepalen.

Op basis van de onderzoeksresultaten is inzicht verkregen in de hoeveelheden en kwaliteiten van de bij werkzaamheden vrijkomende waterbodem en kan een realistische inschatting van de kosten worden gemaakt.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Aan de Braassem

Kwakelhuis Alkmaar

Oostenburg

Herinrichting Kinkerstraat

Site by Alsjeblaft!