Crux

Oostenburg

Onderzoek, Advies en Milieukundige begeleiding& -uitvoering
Sinds 2013 is de afdeling bodem van CRUX Engineering BV, in opdracht van Oostenburg SGN (dochteronderneming van woningcorporatie Stadgenoot), betrokken bij de transformatie van het eiland Oostenburg tot de nieuwe stadswijk. Op het terrein worden circa 1800 woningen ontwikkeld almede horeca en een hotel.

Onderzoek
We hebben (water)bodemonderzoeken verzorgd in het kader van:
• Overdracht openbare ruimten aan Gemeente Amsterdam;
• Rioolcunet (diepriool) voor Waternet;
• K&L tracées;
• Transactie nieuwbouwkavels;
• Realisatie ondergronds parkeren;
• Afvoer overtollige grond;
• Werkzaamhedenheden kademuren en bruggen.

Advies
Op basis van de beoogde ontwikkelingen, afspraken met (toekomstige) eigenaren, gemeente en bevoegde gezagen is geadviseerd over de bodemkwaliteit. Onze advisering is er primair op gericht geweest om stagnatie in de uitvoering en onnodige kosten te voorkomen.

We hebben geadviseerd over:
• Wet- en regelgeving
• Het raamsaneringsplan
• Grondstromen
• Grondafzet
• Afstemming werkzaamheden/planning
• Kavelpaspoorten
• Overeenkomsten/contracten
• Besteksposten
• Verrekening werkzaamheden derden

Doordat er veel werkzaamheden op hetzelfde oppervlak plaatsvinden en sommige werkzaamheden niet eerder kunnen beginnen dan dat andere zijn afgerond maakt dat er continu geschakeld wordt zonder de diverse belangen uit het oog te verliezen. Communicatie vormt derhalve een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Naast het aanwezig zijn bij de bouwvergaderingen is er regelmatig overleg met de betrokken partijen: ontwikkelaars, diverse grondaannemers, Waternet en de Gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Milieukundige begeleiding uitvoering
Naar aanleiding van de bodemkwaliteit in relatie tot gemaakte afspraken en het vigerend bodembeleid zijn diverse (sanerings)procedures doorlopen. CRUX de hiervoor benodigde documenten (saneringsplan, BUS melding, PvA) verzorgd alsmede de noodzakelijke meldingen gedaan. De vele werkzaamheden in de bodem zijn door ons milieukundig begeleid (MKB conform BRL 6000).

Milieukundige processturing
• toezien of de werkzaamheden conform de melding en gemaakte afspraken worden uitgevoerd;
• aansturen van de bodemsaneringswerkzaamheden zoals het aangeven van de ontgravingsgrenzen;
• aangeven van mogelijkheden om bij te sturen, indien afwijkingen worden gesignaleerd;
Milieukundige verificatie:
• controle of de werkzaamheden conform de melding worden uitgevoerd;
• vastleggen van de resultaten in een evaluatieverslag

Historie
Oostenburg werd in de periode 1661 - 1664 aangelegd ter uitbreiding van het havengebied aan de oostkant van de stad Amsterdam. Tot 1800 hebben zich op het terrein scheepswerven van de VOC bevonden. Aan het einde van de 18de eeuw wordt de VOC-werf opgeheven en deels in gebruik genomen door de Marine. In 1827 is tevens een deel van het terrein in gebruik genomen door een constructiewerf voor stoommachines. In 1870 is dit bedrijf overgegaan in Werkspoor (de Nederlandse fabriek voor Werktuigen en Spoorwegmateriaal) dat later fuseerde met Stork.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Houthaven

Watergangen Amsterdam Oost

Herinrichting Kinkerstraat

Kwakelhuis Alkmaar

Site by Alsjeblaft!