Crux
Marcel Witte Fotografie

Kwakelhuis Alkmaar

Project Kwakelhuis
Project Dockside Alkmaar is een binnenstedelijke herontwikkeling waarbij het bestaande Kwakelhuis gelegen aan de Kwakelkade in Alkmaar, plaats maakt voor een hoogwaardig appartementencomplex bestaande uit 140 woningen en een ondergrondse parkeergarage met 140 parkeerplekken. Het ontwerp kenmerkt zich door een opzet met verschillende bouwdelen die een besloten binnentuin op de parkeergarage afschermen. De binnentuin staat in verbinding met het water aan de Hoornsevaart, waar ook gerecreëerd kan worden.

CRUX heeft opdrachtgever Kwakelhuis Alkmaar bv ondersteund bij het funderingsadvies en aanpak van de bodemsanering op locatie, waarbij door slim te kijken naar de bouwtechniek en regelgeving, kosten bespaard zijn en bouwtijd geoptimaliseerd is.

Second opinion bestaande bodemonderzoeken
Op de locatie zijn in het verleden diverse onderzoeken verricht. Deze rapportages zijn doorgenomen ten einde vast te stellen in hoeverre ze voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving maar ook of de onderzoeken afdoende zijn afgestemd op de beoogde ontwikkeling. Hoe gerichter een bodemonderzoek is afgestemd op de geplande werkzaamheden, hoe geringer de kans op stagnatie (kosten en tijd) tijdens de uitvoering.

Door CRUX is aanvullend bodemonderzoek gecoördineerd en gerapporteerd. Duidelijk werd dat er spots met sterk verontreinigde grond aanwezig waren. Door deze spots voorafgaand aan de feitelijk werkzaamheden inzichtelijk te krijgen en te saneren is besmetting van de overige te ontgraven grond voorkomen.

Advies kostenraming grondwerk
Op basis van de geplande werkzaamheden in relatie tot de beschikbare onderzoeksgegevens is gekeken naar de kostenraming voor het grondwerk. Hierbij is gelet op:
• Hoeveelheden en eenheidsprijzen
• Beschikbare informatie juist geïnterpreteerd en geformuleerd
• Inschatten kans op meerkosten
• Relevantie aangeboden werkzaamheden

Advisering grondstromen
Door de resultaten van het chemisch onderzoek te toetsen aan het toetsingskader van het Besluit Bodemkwaliteit is een indicatie verkregen van de toepasbaarheid van de vrijkomende grond. Deze informatie is verwerkt in het werkplan van de grondaannemer. De vrijgekomen grond is tijdelijk hergebruikt op de projectlocatie en uiteindelijk afgevoerd.

Artist impression toekomstige Kwakelhuis. Architect: leeuwenkamp Architecten

Adviseren in uitvoeringsfase
Tijdens sloopwerkzaamheden is de opgebrachte grond asbest waargenomen. Doordat CRUX snel een betrouwbaar en adequaat advies kon uitbrengen en er een prettige en pragmatische communicatie met het bevoegd gezag plaatsvond, konden de werkzaamheden ter plaatse van de asbesthoudende grond binnen enkele dagen worden afgerond. Door werkzaamheden elders op de locatie eerder op te pakken is er nagenoeg geen vertraging opgetreden. De werkzaamheden in de met asbest verontreinigde grond zijn verricht onder Milieukundige Begeleiding (MKB) van CRUX.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Watergangen Amsterdam Oost

Aan de Braassem

Herinrichting Kinkerstraat

Houthaven

Site by Alsjeblaft!