Crux
Bron: Boele & van Eesteren

De Hooch

In het Museumkwartier tussen de Hobbemakade en de Pieter de Hoochstraat in Amsterdam worden 28 luxe appartementen ontwikkeld in het kader van project De Hooch. De Hooch biedt topsegment appartementen vanaf 170m2 waar “contemporaine architectuur, grenzeloze luxe, persoonlijke service, en state of the art faciliteiten rondom comfort en veiligheid”. Het gebouw bestaat uit 8 bouwlagen en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage.

Bron: dehooch.nl

CRUX heeft in opdracht van Van Rossum Raadgevende Ingenieurs het bouwkuipadvies, funderingsadvies en risicoanalyse opgesteld. Tijdens de uitvoering heeft CRUX in opdracht van de aannemer, Boele & van Eesteren, advies geleverd op het gebied van geotechniek, geohydrologie en omgevingsbeïnvloeding.

De Hooch is gelegen op een uitdagende plek, aangezien de bouwkuip vrijwel direct naast het op houten palen gefundeerde KPN gebouw aan de noordzijde is gelegen. Aan de zuidzijde bevindt zich een op betonpalen gefundeerd Hotel met voor een deel een ondergrondse parkeergarage. Aan de oost- en westzijde zijn de Hobbemakade en Pieter de Hoochstraat gelegen met hierin kabels en leidingen. Daarbij is eerst een bestaand kantoorgebouw, inclusief diepe kelders, gesloopt om plaats te maken voor De Hooch.

Bron: Rapport CRUX

De bouwkuip voor de realisatie van de tweelaags ondergrondse parkeergarage bestaat uit damwandplanken en een tweelaags stempelraam, waarmee de invloed van de bouwkuip op de belendende constructies op basis van predicties tot acceptabele waarden gereduceerd zijn. De Hooch is gefundeerd op Hek-Combipalen, die op druk en trek worden belast. De palen, damwanden en stempelramen zijn door Gebr. Van ’t Hek aangebracht in opdracht van Boele & van Eesteren. Gebr. Van ’t Hek is ook verantwoordelijk geweest voor de stempelraamuitwerking.

CRUX is tijdens de uitvoering aangehaakt gebleven voor advies, ontwerp en interpretatie van de monitoringsresultaten. Hieronder volgen enkele onderwerpen die in de uitvoering beschouwd zijn.

In het ontwerp waren Inwendig gespoelboorde ankerpalen met dubbele boorbuis (type A) voorzien als ankerpaalsysteem. Echter, tijdens de voorbereiding is gekozen voor Zelfborende ankerpalen (type C). CRUX heeft hiervoor de berekeningen uitgevoerd, waarna Van Rossum het palenplan heeft bijgewerkt. De Zelfborende ankerpalen zijn door H5S aangebracht in opdracht van Gebr. Van ‘t Hek.

Om de Hek-combi-palen en de ankers aan te brengen vanaf maaiveld moesten eerst de diepe kelder van het bestaande kantoorgebouw binnen de damwandkuip worden gesloopt. Deze kelder was op houten palen gefundeerd, waarvan de paalkoppen zijn ingemeten voordat de ontgravingen gevuld werden met zand. De inmeting van de paalkoppen is door Van Rossum geplot op het palenplan, waaruit bleek dat er bestaande houten palen zaten op de locatie van de nieuwe Hek-Combipalen. De Hek-Combipalen zijn indien mogelijk verplaatst, naar locaties waar geen houten palen zaten, echter dit was niet overal mogelijk. Daarom zijn door Gebr. Van ’t Hek bestaande houten palen verwijderd middels crushen (inclusief bentoniet-injectie). CRUX heeft hierbij geadviseerd en heeft de invloed van het crushen op het paaldraagvermogen van de Hek-Combipalen berekend, waarmee het definitieve palenplan door Van Rossum kon worden opgesteld.

Door welvorming tijdens het slopen van de bestaande kelders is het noodzakelijk geweest om bij de bouw van de nieuwe kelder de stijghoogte meer te verlagen dan was aangenomen in het bemalingsadvies. Hiervoor zijn extra ontrekkingsbronnen en deepwells geplaatst door bemaler MOS Grondwatertechniek. Door bemalingsadviseur Loots Grondwatertechniek is het bemalingsadvies aangepast op basis van de aangepaste verlaging van de stijghoogte. Doordat de stijghoogte in het watervoerende pakket binnen de bouwkuip lager wordt, heeft dit ook gevolgen voor de stijghoogte in de omgeving en daarmee de omgevingsbeïnvloeding. Door CRUX zijn de zettingen in de omgeving ten gevolge van de spanningsbemaling berekend en is voor de belendende panden een schadepredictie uitgevoerd, waarbij tevens de eerder opgestelde risicoanalyse is gehanteerd. Daarbij heeft CRUX een extra monitoringsplan voor de spanningsbemaling opgesteld. In overleg met Waternet zijn de bemalings- en monitoringswerkzaamheden verder uitgevoerd.

Bron: Kondorwessels.nl 'Bouwen op een postzegel in de Amsterdamse binnenstad'.

In de fasering is de -1 verdiepingsvloer in twee fases gestort, waarbij een deel van het bovenste stempelraam t.p.v. het gestorte deel van de -1 vloer verwijderd werd om hier te starten met de betonnen wanden. Hierdoor is het bovenste stempelraam in twee fases verwijderd, wat gevolgen heeft voor de krachtswerkingen en verplaatsingen van het stempelraam en de damwanden. Gebr. Van ’t Hek heeft dit berekend. In overleg met Gebr. Van ’t Hek, CRUX en Van Rossum is het plan voor het gefaseerd verwijderen van het bovenste stempel nader beschouwd en is dit uiteindelijk uitgevoerd.

Meer informatie:
Woningbouw - Boele & van Eesteren
De Hooch

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Biesbosch 225, Amstelveen

Walmuren Oudegracht

Pontsteiger

Ontwerp GSP

Site by Alsjeblaft!