Artist impression MVSA Architects

Crossroads

Team Crossroads, een samenwerking tussen TBD en MVSA Architects, met als verdere partners Kondor Wessels Amsterdam, Delva Landscape Architects, De Dakdokters, VIAC en Klimaatgarant, realiseert een nieuwbouwproject aan de Hemboog bij Sloterdijk te Amsterdam.
CRUX is vanaf medio 2018 in opdracht van Kondor Wessels als geotechnisch adviseur betrokken. Hoofdconstructeur van het project is Van Rossum Raadgevende ingenieurs.

Het bouwvoornemen Crossroads is onderdeel van vier nieuwe woningbouwprojecten op het driehoekvormige kavel O met 650 woningen verdeelt over 7 blokken. Project Crossroads, gesitueerd in de noordelijke piek van de driehoek direct naast het stationsgebouw, omvat de realisatie van twee torens aan twee zijden van het spoorviaduct met er tussenin en onder het spoor kantoor-, woon- en winkelruimten en een parkeergarage.

De nieuwbouw staat op een oppervlakte van circa 3.840 m². De toren aan de westelijke kant van de spoor heeft een hoogte van circa 90 m en staat op een oppervlakte van circa 610 m². De oostelijke toren met een hoogte van 50 m staat op een oppervlakte van 430m². Het gebouw wordt niet onderkelderd.

Het maaiveldniveau ter plaatse van de noordelijk aan het toekomstig gebouwdeel grenzende delen is circa 5m hoger dan het niveau van de begane grondvloer van de toekomstige bebouwing. In de huidige situatie wordt dit niveauverschil overbrugt via een talud. In de toekomstige situatie is de grens van de nieuwbouw dicht langs de hoger gelegen delen gesitueerd en zijn voor de bouwfase grondkeringen benodigd. Daarnaast zijn palen benodigd om de hoge belastingen vanuit de torens op te kunnen nemen. Het geotechnische ontwerp met betrekking tot de grondkerende constructies en de fundering is uitgevoerd door CRUX.

PLAXIS 3D modellering van de fundering van de Fly-over en de belasting vanuit de nieuwbouw
PLAXIS 3D Vervormingscontouren na belasting vanuit nieuwbouw

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het kruispunt van wegen, treinsporen en mensenstromen. De precaire locatie direct naast en onder het spoorviaduct vereist een grondige analyse van de omgevingsbeïnvloeding. Door CRUX is een uitgebreide vervormings- en risicoanalyse opgesteld. Aan de hand van 3D EEM vervormingsberekeningen is de invloed van de werkzaamheden en de gebouwbelastingen op de fundatie van het spoorviaduct in kaart gebracht en getoetst aan de geldende ProRail richtlijn. Op basis van de berekeningsresultaten kon aangetoond worden dat de invloed op het spoor gering en acceptabel blijft. Voor de bewaking van de omgevingsbeïnvloeding heeft CRUX tevens een monitoringsplan opgesteld.

Lees ook de publicatie in het vakblad Stedenbouw over Crossroads.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Amstelcampus

Sluishuis

Nieuw Zaailand

Turbinefundaties Windplanblauw

Site by Alsjeblaft!