Crux
Onderzoek oorspronkelijke (water)bodem onder 6 meter voorbelasting

Aan de Braassem

Ten zuiden van de kern Roelofarendsveen in de gemeente Kaag en Braassem, direct aan het Braassemermeer, ligt een glastuinbouwgebied dat getransformeerd wordt tot een hoogwaardige woningbouwlocatie: Aan de Braassem. Binnen het plangebied worden 1200 woningen gebouwd.

Het gebied heeft sinds de drooglegging van de polder in 1784 voornamelijk een agrarische functie. Er hebben op de locatie diverse ophogingen en dempingen plaatsgevonden. Ook is er diverse bebouwing aanwezig geweest; glastuinbouw, (bedrijfs-)woningen en bijgebouwen. Op diverse percelen zijn onder- of bovengrondse tanks en bestrijdingsmiddelenkasten aanwezig geweest. Ook is er asbesthoudend materiaal toegepast als beschoeiing en in bebouwing.

CRUX is bij het project betrokken geraakt naar aanleiding van de reactie van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) op de indertijd beschikbare gegevens over de (water)bodemkwaliteit. De ODWH heeft geconcludeerd dat er veel onduidelijkheden waren over de op de locatie uitgevoerde saneringen en het grondverzet.

Er stond grote druk op het project, ontwikkelaars wilden bouwen maar de ODWH wilde eerst duidelijkheid over de werkzaamheden die zich buiten haar gezichtsveld hadden afgespeeld in en met verontreinigde (water)bodem en dempingsmateriaal binnen het plangebied. De verdere ontwikkeling van het plangebied dreigde te stagneren omdat de benodigde vergunningen niet werden afgegeven.

Onderzoek oorspronkelijke (water)bodem onder 6 meter voorbelasting

CRUX heeft de opdracht gekregen om de onduidelijkheden over de (water)bodemkwaliteit weg te nemen en de vele vragen van het bevoegd gezag beantwoord te krijgen.

Op basis van de beschikbare informatie over de uitgevoerde werkzaamheden is inzichtelijk gemaakt waar welke grond en waterbodem zijn verplaatst en afgevoerd. Op die delen van het gebied waar mogelijk grond is toegepast van een onbekende kwaliteit of van een kwaliteit die niet past binnen het toekomstig gebruik is de milieuhygiënische kwaliteit geverifieerd door onderzoek.

Met terugwerkende kracht is door onderzoek vastgesteld en/of beargumenteerd in hoeverre de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik 'wonen met tuin'. De terreindelen die niet voldeden aan de vigerende wet- en regelgeving en de gemaakte afspraken met toekomstige bewoners zijn gesaneerd.

Sanering

De hierbij behorende saneringsprocedures zijn door ons verzorgd. Ook hebben wij de milieukundige begeleiding (MKB conform BRL 6000) van de saneringen verzorgd.

Milieukundige begeleiding

Communicatie is de rode draad geweest binnen het proces dat heeft geleid tot het 'vlottrekken' van het project en woningbouw mogelijk te maken. We stonden in nauw contact met de ODWH (minimaal wekelijks maar ook weken dagelijks) en waren periodiek aanwezig bij overleggen tussen het Dagelijks Bestuur en de ontwikkelaars. Ook is door ons een belangrijke bijdrage geleverd aan de communicatie met toekomstige bewoners. Kortom: een geslaagd project!

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Houthaven

Watergangen Amsterdam Oost

Herinrichting Kinkerstraat

Oostenburg

Site by Alsjeblaft!