GrondverbeteringAls de grond niet meewerkt, kan deze een handje geholpen worden. Door het injecteren of grouten van grond kan deze zowel worden gestabiliseerd als waterremmend worden gemaakt. Met het bevriezen van het grondwater met behulp van vloeibaar stikstof of een zoutoplossing wordt op tijdelijke basis eenzelfde effect verkregen. In het verleden werden grondverbeteringstechnieken regelmatig als noodmaatregel toegepast. Door de betere beheersbaarheid van het proces wordt deze techniek echter steeds vaker toegepast als volwaardige methode voor het ontwerp van tijdelijke of definitieve constructies.

Almer van der Stoel is gepromoveerd op injectiemethoden (grouting) voor het verbeteren van paalfunderingen. Hij en andere adviseurs van CRUX hebben bij diverse projecten unieke ervaring opgedaan bij het ontwerp van grondverbeteringstechnieken. CRUX verzorgt tevens de cursusleiding van de PAO cursus en colleges aan de Universiteit Twente en TU Delft op dit gebied en heeft verschillende nationale en internationale 'state-of the-art' lezingen met dit onderwerp gehouden. CRUX beschikt over specialistische computerprogrammatuur voor grondverbeteringsberekeningen.

CRUX heeft het ontwerp voor onderstaande grondverbeteringstechnieken in vele projecten succesvol uitgevoerd.

Bodeminjectie

Permeation Grouting kan in het Nederlands letterlijk worden vertaald als "doorlatend grouten". De essentie van deze techniek berust dan ook op het feit dat de poriën in de grond worden gevuld met een injectievloeistof, terwijl de korrelstructuur intact wordt gelaten. Wanneer de grond een grove structuur heeft (grind) gaat dit makkelijker dan bij fijnmazige grondsoorten (fijn zand).

Jetgrouting

Jet Grouting is in de ons omringende landen ook wel bekend als Very High Pressure grouting (VHP) of Hohe Druck Injektion (HDI). Het toepassingsgebied heeft zich door verbeteringen zover verbreed, dat bijna alle grondtypen kunnen worden behandeld. Het principe van de techniek berust op onder hoge druk losspuiten van de grond en het mengen van deze grond met een mengsel van water en cement. De grond wordt hierbij deels vervangen, waarbij het effluent, de zogenaamde spoil, door de overdruk aan de onderzijde langs de injectielans naar het maaiveld wordt gestuwd, alwaar het wordt weggepompt.


De werking is duidelijk eroderend, zodat de korrelstructuur in tegenstelling tot bij de bodeminjectie dus niet intact blijft.

Mixed-in-Place

Mechanische menging van grond, in het engels Mechanical Mix in Place (MIP) of kortweg Soil Mixing, berust op het principe van het met een menggereedschap (schoep) vermengen van de grond met kalk en/of cement. Het product van de techniek wordt veelal aangeduid als een gestabiliseerde grondkolom. De eigenschappen van een middels grondmenging behandeld grondmassief vertoont grote overeenkomsten met de eigenschappen van een middels de injectiemethoden behandeld grondmassief, namelijk verbetering van doorlatendheid- en sterkte-eigenschappen.

Compensation grouting (compaction)

Compaction Grouting is een term die wordt gebruikt voor die injectiemethoden, waarbij de grond wordt verdicht middels verdringing van de grond rond het injectiepunt door grout (water, cement en zand). De grond wordt hierbij verdicht en opgespannen. De redenen voor toepassing kunnen zijn het ongedaan maken van zettingen die zijn ontstaan door consolidatie of het compenseren van ontspanning veroorzaakt door bijvoorbeeld ontgraving of het boren van een tunnel.

Compensation grouting (fracture)

Fracturing (grondscheurend grouten), ook wel bekend als hydrofracture grouting is een techniek die tot doel heeft een breukvlak in de grond te creëren door het aanbrengen van een zeer vloeibare injectievloeistof (meestal water cement in 1:1 verhouding) onder zeer hoge druk.
Het principiële verschil met bodeminjectie ligt in het feit dat het doel niet het infiltreren van het korrelskelet, maar het verdringen (of "opkrikken") van de grond is.


Wanneer de initiële horizontale korrelspanningen groter zijn dan de verticale, dan vormt de injectievloeistof overwegend horizontale lenzen in de grond; wanneer het omgekeerde het geval is scheurt de grond overwegend verticaal.
Deze techniek van het "scheuren van de grond" kan nuttig worden toegepast wanneer zettingen moeten worden gecompenseerd.

Grondbevriezing

Het bevriezen van grondwater wordt veelal toegepast om problemen ten aanzien van (grond)water tijdens de bouw op te lossen. Omdat grondbevriezing kostentechnisch gezien geen permanente oplossing vormt, wordt de techniek alleen toegepast voor het creëren van een tijdelijke stabilisatie of waterremming.


Onderscheid kan worden gemaakt tussen het bevriezen middels pekel (relatief goedkoop en traag, vaak bij langere projectduur) en het bevriezen middels stikstof (relatief duur en snel, vaak bij kortere projectduur).


Primair valt een onderscheid naar functie te maken in stabiliserende injecties (sterkte en stabiliteit verhogend), afdichtende injecties (waterdoorlatendheid verlagend) en compenserende injecties(verdichtend of verplaatsend).


De reden dat in Nederland vaak verwarring omrent de injectietechnieken bestaat, ligt in het feit dat de technieken veelal hun oorsprong in het buitenland hebben en op bodeminjectie na slechts in geringe mate in Nederland zijn toegepast.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Thermisch ontwerp Grabenstrasse

Dreefcomplex

Vriezen liftputten Van Gogh museum

Jetgrouting Kloostertuin

Site by Alsjeblaft!