Missie, visie en kernwaardenMissie
Wij willen vanuit ons vakgebied een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit doen wij door het uitvoeren van kwalitatief en technisch verantwoorde geotechnische, geohydrologische, milieukundige en geo-constructieve ontwerp- en uitvoeringsoplossingen. Dit in het bijzonder voor bouwwerken in de infrastructuur, (natte) waterbouw, utiliteitsbouw en energiesector. Risicobeheersing en zorg voor de omgeving, zowel in als buiten stedelijke gebied, is daarbij voor ons altijd een cruciale factor. Waar mogelijk willen wij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied en delen wij kennis en kunde zowel nationaal als internationaal.

Visie
In onze visie is kwaliteit in onze bedrijfsvoering en dienstverlening het uitgangspunt. Wij willen een integere bouwpartner zijn, waarbij kennis, transparantie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan. In samenwerking met onze klanten en andere stakeholders willen wij projecten realiseren tegen een marktconforme prijs en een voor alle betrokkenen aanvaardbare omgevingsbelasting. Opleiding, ontwikkeling en werkplezier van onze medewerkers vormen de basis van de continuïteit van ons bedrijf.

Kernwaarden
- Unieke combinatie van geotechnische-, geohydrologische, milieukundige- en geo-constructieve kennis.
- Wij koppelen creativiteit aan deskundigheid, daadkracht en snelheid.
- Onze slogan en ons logo refereren aan onze bedrijfsnaam; wij komen tot ‘de kern van de zaak’.


Hieronder vindt u onze beleidsverklaring.


Beleidsverklaring
CRUX Engineering b.v. biedt aan haar opdrachtgevers een unieke combinatie van geotechnische-, constructieve- en monitoring-kennis om zodoende een volledig geotechnisch advies, een volledige (bouw)schadeanalyse of omgevingsbeïnvloeding analyse uit te voeren. Tevens bieden we Milieuhygiënisch (water) bodem onderzoek, - advies en begeleiding bij saneringen en verzorgen we geohydrologische advieswerkzaamheden.

Haar adviseurs hebben een ruime ervaring op het gebied van Geo Engineering, Omgevingsbeïnvloeding, Geohydrologie, Milieukundig bodemonderzoek en -sanering, met name bij projecten in een stedelijke omgeving. Om technische vragen en praktische problemen adequaat op te lossen worden medewerk(st)ers in staat gesteld op de hoogte te blijven van de nieuwste technische ontwikkelingen op hun vakgebied.

Het beleid is erop gericht om hoogwaardige adviezen te leveren. CRUX wenst zich te onderscheiden door deskundigheid, daadkracht en flexibiliteit, waardoor een snelle en adequate afhandeling van vragen van opdrachtgevers kan worden gegarandeerd. Een open communicatie, de garantie van hoogwaardige uitvoering en wederzijds vertrouwen zijn de bouwstenen van de kwaliteit. In overleg met de opdrachtgever wordt gestreefd naar een punctuele nakoming van overeengekomen afspraken.

De directie van CRUX Engineering streeft ernaar een kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden dat voldoet aan de norm ISO 9001:2015.

De directie stelt de noodzakelijke middelen ter beschikking om aan de kwaliteitseisen van opdrachtgevers te kunnen voldoen en te streven naar een continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem en een optimalisering van klanttevredenheid.

Daarbij wordt tevens de nodige aandacht besteed aan verantwoorde werkomstandigheden en veiligheid voor eigen personeel.

De directie verwacht van alle medewerkers motivatie en een actieve bijdrage in het handhaven en, zo mogelijk verbeteren, van het kwaliteitsniveau.

Geregeld zal het kwaliteitsbeleid door de directie worden geëvalueerd en worden bijgesteld.

Door middel van audits zal de blijvende overeenkomstigheid met de norm ISO 9001 een aantal malen per jaar worden gecontroleerd.

Jaarlijks zullen kwaliteitsdoelstellingen voor een komende periode worden geformuleerd en zal de effectiviteit van de doelstellingen van de voorafgaande periode worden bepaald.

Deze kwaliteitsdoelstellingen zijn mede gericht op het leveren van maatwerk en een snelle, efficiënte, maar vooral zorgvuldige en hoogwaardige dienstverlening naar onze opdrachtgevers, waarbij wij tevens de kosten in het oog houden.

De directie


← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!