Kwaliteit & veiligheid

Zoals de missie van CRUX aangeeft, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving door het uitvoeren van kwalitatief en technisch verantwoorde geotechnische, geohydrologische, milieukundige en geo-constructieve ontwerp- en uitvoeringsoplossingen. Kwaliteit is in onze bedrijfsvoering en dienstverlening het uitgangspunt. Wij willen een integere bouwpartner zijn, waarbij kennis, transparantie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015

Wij voldoen aan aanvullende specifieke kwaliteitseisen voor werkzaamheden waarvoor dat van toepassing is. CRUX Engineering heeft daarvoor het volgende certificaat:

BRL SIKB 6000-protocol 6001:
Beoordelingsrichtlijnen Milieukundige begeleiding van landsanering met conventionele methoden en nazorg.

CRUX werkt op het gebied van bouwkundige opnamen en monitoring, (water)bodem- en verhardingsonderzoek, partijkeuringen en in- en uitpeilen, met vaste, kundige en gecertificeerde partners.

Mocht de opdrachtgever onverhoopt constateren dat CRUX niet voldoet aan de eisen van de normen zoals hierboven aangegeven, dient de opdrachtgever dit direct te melden bij de directie van CRUX. De directie van CRUX handelt in die gevallen volgens een vastgelegde klachtenprocedure.

Kwaliteitsbeleid 2021

CRUX is gecertificeerd volgens de nieuwste versie van de ISO-9001-normen. De directie van CRUX is eindverantwoordelijk voor het algemene kwaliteitsbeleid, waarbij de lerende organisatie, de kwaliteit van het eindproduct en de kwaliteit van de klantrelatie voorop staan. Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op deskundig advies op het gebied van Geotechniek, Omgevingsbeïnvloeding, Geohydrologie en begeleiding van Milieukundig (water)bodemonderzoek en -sanering.

Ons beleid is erop gericht om hoogwaardige adviezen te leveren gebaseerd op deskundigheid, daadkracht en flexibiliteit, waardoor een adequate afhandeling van vragen en opdrachten van opdrachtgevers kan worden gegarandeerd. Een open communicatie, de garantie van hoogwaardige
uitvoering en wederzijds vertrouwen zijn de bouwstenen van de kwaliteit. De volgende aspecten ondersteunen mede de borging daarvan:

- De directie van CRUX heeft de uitdrukkelijke wens een kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden dat voldoet aan de norm ISO 9001:2015, waarvoor een kwaliteitsmanager is aangesteld.
- De directie van CRUX stelt de noodzakelijke middelen ter beschikking om aan de kwaliteitseisen van opdrachtgevers te kunnen voldoen en te streven naar een continue verbetering van de processen, het kwaliteitsmanagementsysteem en optimalisering van de klanttevredenheid.
- De directie van CRUX zorgt voor veilige en gezonde werkomstandigheden van medewerkers en andere betrokkenen.
- De directie van CRUX verwacht van alle medewerkers dat deze gemotiveerd en actief bijdragen aan het handhaven en, zo mogelijk, verbeteren van klanttevredenheid en het kwaliteitsniveau van de organisatie en processen.
- Om technische vragen en praktische problemen adequaat op te lossen worden medewerkers in staat gesteld op de hoogte te blijven van de nieuwste (technische) ontwikkelingen op hun vakgebied.
- De directie van CRUX vindt het van groot belang voor CRUX en haar omgeving de milieu prestaties te beheersen en te verbeteren. CRUX streeft onder andere naar blijvende reductie van de CO2-emissie.

De directie evalueert periodiek het kwaliteitsbeleid en stelt deze waar nodig bij. Daarnaast wordt door middel van een jaarlijkse interne en externe audit, de blijvende overeenkomstigheid met de norm ISO 9001:2015 gecontroleerd.

April 2022,
De directie

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!